ESPANHOL:  jun. 2018 (gabarito) / set. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito)

FRANCÊS: jun. 2018 (gabarito) / set. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito

INGLÊS: jun. 2018 (gabarito) / set. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito

INGLÊS-OEA:  out. 2017 (gabarito) / jun. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito) 

ITALIANO: jun. 2018 (gabarito) / set. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito

PORTUGUÊS: out. 2017 (gabarito) / jun. 2018 (gabarito) / maio 2019 (gabarito) / set. 2019 (gabarito